Miljökrav

Miljökrav för verksamhetsutövare och entreprenörer

I enlighet med flygplatsens miljöledningssystem gäller följande krav och skyldigheter för verksamhetsutövare/entreprenörer på Ängelholm Helsingborg Airport:

 

  • Verksamhetsutövare/entreprenör är underställd Länsstyrelsens tillsyn enligt gällande miljötillstånd.
  • Verksamhetsutövare/entreprenör skall ha en kontaktperson i miljöfrågor gentemot Ängelholm Helsingborg Airport.
  • Om verksamhetsutövare/entreprenör har förorsakat miljöskada skall denne bekosta eventuell sanering och efterbehandling.
  • Verksamhetsutövare/entreprenör skall omgående rapportera olyckor och föroreningsskada som innebär eller kan innebära okontrollerade utsläpp till vatten, mark eller luft.
  • Verksamhetsutövare/entreprenör har skyldighet att hålla en förteckning över de kemiska produkter som används inom flygplatsområdet. Redovisning av förbrukade mängder kemiska produkter och köldmedia skall ske kalenderårsvis till Ängelholm Helsingborg Airport.
  • Verksamhetsutövare/entreprenör ska ha ett fungerande system för egenkontroll av miljön inom sin verksamhet.
  • Verksamhetsutövare/entreprenör skall följa Ängelholm Helsingborg Airports system för avfallshantering, förflyttning av avfall får endast ske av godkänd transportör.
  • Verksamhetsutövare/entreprenör har skyldighet att bekosta egenkontrollsåtgärder såsom utredningar, provtagningar, miljökonsekvensbeskrivningar, samt på begäran av Ängelholm Helsingborg Airport redovisa dokumentation av egna kontroller, revisioner m.m.
  • Entreprenör skall redovisa behörigt personbevis på utbildning för omhändertagande av farligt avfall.

 

Flygplatsens miljöpolicy delges alla verksamhetsutövare/entreprenör och målsättningen är att verksamhetsutövare/entreprenör inom flygplatsområdet skall arbeta i enlighet med gällande miljöpolicy.

 

Verksamhetsutövare/entreprenör godkänner skriftligt ovan beskrivna miljökrav.

Semester

Semester

Till världen via Arlanda eller Bromma.

Konferens på flygplatsen

Två fullt utrustade konferensrum till ert förfogande

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor