Gå till toppen

Hantering av personuppgifter

För oss på Ängelholms Flygplats AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss! Adressen finner du längst ner på sidan.

Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/ eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Så här behandlar Ängelholms Flygplats AB dina personuppgifter
Dessa riktlinjer beskriver Ängelholms Flygplats AB´s behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Ängelholms Flygplats AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Ängelholms Flygplats AB dina personuppgifter?
Ängelholms Flygplats AB samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du: registrerar dig för ett nyhetsbrev på vår webbplats, beställer parkeringskort, fyller i en intresseanmälan om att arbeta hos oss, när du deltar vid olika säljaktiviteter, mässor och evenemang, när du kontaktar vår information eller på annat sätt fyller i uppgifter som bildar en grund för framtida avtal eller för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vilka uppgifter behandlas?
Ängelholms Flygplats AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Ängelholms Flygplats AB uppgifter om dig?
Ängelholms Flygplats AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Vidare behandlas dina personuppgifter vid garantiåtagande, vid kund och leverantörsundersökningar för att vi ska ge dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster, för att skicka marknadsföringserbjudanden om kommande projekt och andra erbjudande. Vid upprättande av avtal kan Ängelholms Flygplats AB komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

När har Ängelholms Flygplats AB rätt att behandla dina personuppgifter?
För att Ängelholms Flygplats AB ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Ängelholms Flygplats AB och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ängelholms Flygplats AB. Uppgifter vidarebefordras till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag eller förordning.

Hur skyddas dina uppgifter?
Ängelholms Flygplats AB värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter
Ängelholms Flygplats AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar sitt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Ängelholms Flygplats AB kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen skicka ett brev eller ett mail med dina kontaktuppgifter till oss på adressen nedan. Svaret kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Ängelholms Flygplats AB
Att: Dataskyddssamordnare
Margaretetorpsvägen 445
262 91 Ängelholm

gdpr@aghairport.se